ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
آبان 1398

آمار نشر کتاب در آبان ماه 1398 وآمار مقايسه اي آبان ماه 1398 نسبت به آبان ماه 1397

مشاهده آمار

مهر 1398

آمار نشر کتاب در مهرماه 1398 وآمار مقايسه اي مهرماه 1398 نسبت به مهرماه 1397

مشاهده آمار

شهريور 1398

آمار نشر کتاب در شهریورماه 1398 وآمار مقايسه اي شهریورماه 1398 نسبت به شهریورماه 1397

مشاهده آمار

مرداد 1398

آمار نشر کتاب در مردادماه 1398 وآمار مقايسه اي مردادماه 1398 نسبت به مردادماه 1397

مشاهده آمار

تير 1398

آمار نشر کتاب در تیرماه 1398 وآمار مقايسه اي تیرماه 1398 نسبت به تیرماه 1397

مشاهده آمار

خرداد 1398

آمار نشر كتاب در كشور در خرداد ماه 1398 و مقايسۀ آن با آمار نشر خرداد ماه 1397 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان

مشاهده آمار

ارديبهشت 1398

آمار نشر كتاب در كشور در اردیبهشت ماه 1398 و مقايسۀ آن با آمار نشر اردیبهشت ماه 1397 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان

مشاهده آمار

فروردين 1398

آمار نشر كتاب در كشور در فروردین ماه 1398 و مقايسۀ آن با آمار نشر فروردین ماه 1397 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان

مشاهده آمار

اسفند 1397

آمار نشر كتاب در كشور در اسفند ماه 1397 و مقايسۀ آن با آمار نشر اسفند ماه 1396 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان

مشاهده آمار

بهمن 1397

آمار نشر كتاب در كشور در بهمن ماه 1397 و مقايسۀ آن با آمار نشر بهمن ماه 1396 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان

مشاهده آمار