ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
مهر 1395

آمار نشر کتاب در کشور در مهر ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر مهر ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار

شهريور 1395

آمار نشر کتاب در کشور در شهريور ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر شهريور ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار

مرداد 1395

آمار نشر کتاب در کشور در مرداد ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر مرداد ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار

تير 1395

آمار نشر کتاب در کشور در تير ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر تير ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار

خرداد 1395

آمار نشر کتاب در کشور در خرداد ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر خرداد ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار

ارديبهشت 1395

آمار نشر کتاب در کشور در ارديبهشت ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر ارديبهشت ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار

فروردين 1395

آمار نشر کتاب در کشور در فروردین ماه 1395 و مقایسۀ آن با آمار نشر فروردین ماه 1394 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان و کتاب های پرتکرار

مشاهده آمار