ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
مرداد 1401

آمار نشر کتاب در مردادماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به مردادماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

تیر 1401

آمار نشر کتاب در تیرماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به تیرماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

خرداد 1401

آمار نشر کتاب در خردادماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به خردادماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

اردیبهشت 1401

آمار نشر کتاب در اردیبهشت ماه 1401 و آمار مقايسه ای اردیبهشت ماه 1401 نسبت به اردیبهشت ماه 1400

مشاهده آمار

اسفند 1400

آمار نشر کتاب در اسفندماه 1400 و آمار مقايسه ای اسفندماه 1400 نسبت به اسفندماه 1399

مشاهده آمار

بهمن 1400

آمار نشر کتاب در بهمن ماه 1400 و آمار مقايسه ای بهمن ماه 1400 نسبت به بهمن ماه 1399

مشاهده آمار

دی 1400

آمار نشر کتاب در دی ماه 1400 و آمار مقايسه ای دی ماه 1400 نسبت به دی ماه 1399

مشاهده آمار

آذر 1400

آمار نشر کتاب در آذر ماه 1400 و آمار مقايسه ای آذر ماه 1400 نسبت به آذر ماه 1399

مشاهده آمار

آبان 1400

آمار نشر کتاب در آبان ماه 1400 وآمار مقايسه اي آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399

مشاهده آمار

مهر 1400

آمار نشر کتاب در مهر ماه 1400 وآمار مقايسه اي مهر ماه 1400 نسبت به مهر ماه 1399

مشاهده آمار