ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
آبان 1400

آمار نشر کتاب در آبان ماه 1400 وآمار مقايسه اي آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399

مشاهده آمار

مهر 1400

آمار نشر کتاب در مهر ماه 1400 وآمار مقايسه اي مهر ماه 1400 نسبت به مهر ماه 1399

مشاهده آمار

شهريور 1400

آمار نشر کتاب در شهریور ماه 1400 وآمار مقايسه اي شهریور ماه 1400 نسبت به شهریور ماه 1399

مشاهده آمار

مرداد 1400

آمار نشر کتاب در مرداد ماه 1400 وآمار مقايسه اي مرداد ماه 1400 نسبت به مرداد ماه 1399

مشاهده آمار

تير 1400

آمار نشر کتاب در تیر ماه 1400 وآمار مقايسه اي تیر ماه 1400نسبت به تیر ماه 1399

مشاهده آمار

خرداد 1400

آمار نشر کتاب در خردادماه 1400 وآمار مقايسه اي خردادماه 1400نسبت به خردادماه 1399

مشاهده آمار

ارديبهشت 1400

آمار نشر کتاب در اردیبهشت ماه 1400 وآمار مقايسه اي اردیبهشت ماه 1400نسبت به اردیبهشت ماه 1399

مشاهده آمار

اسفند 1399

آمار نشر کتاب در اسفندماه 1399 وآمار مقايسه اي اسفندماه 1399 نسبت به اسفندماه 1398

مشاهده آمار

بهمن 1399

آمار نشر کتاب در بهمن ماه 1399 وآمار مقايسه اي بهمن ماه 1399 نسبت به بهمن ماه 1398

مشاهده آمار

دي 1399

آمار نشر کتاب در دی ماه 1399 وآمار مقايسه اي دی ماه 1399 نسبت به دی ماه 1398

مشاهده آمار